شهید حاج سید جواد سید صالحی را هم به نوعی می توان تک فرزند پسر نامید چون که برادر ایشان(سید جعفر سید صالحی) در سال های اول دفاع مقدس به شهادت رسید. پس از شهادت برادرش وظیفه مراقبت از مادر پیرش بر عهده سید جواد بود. ایشان همزمان با حضور در جبهه ها از مادرش هم مراقبت می کرد. تا این که در 23 خرداد سال 1367 در عملیات بیت المقدس 7 در منطقه شلمچه به شهادت رسید. این شهید متاهل و صاحب یک فرزند دختر بود. 

شهید سید حمیدرضا جلیلی هم تک پسر بود و هم تک فرزند